« به اميد پيروزي | Main | خسته, خسته ام »

Comments

آرش كمانگير

با سلام دوست من زياد نگران نباش
حركتي است كه شروع شده است و بخوبي هم شروع شده است. اما مطمئن باش كه شكست ندارد جرا كه همدلي و هدف از پيروزي ظاهري بسيار مهمتر است. پس شادو جاري بمان كه حق در نهايت پيروز ميدان است

The comments to this entry are closed.